1396/07/01
دسترسی سریع
آب و هوا

امروز


امور اداری

برگزاری جلسات اد اری جهت رفع مشکلات موجود مرکز

صدور ابلاغ و احکام داخلی کارکنان

کنترل حضور و غیاب کارکنان

تنظیم لیست حقوقی کلیه کارکنان ( اداری - عملی ) شرکتی

تنظیم احکام مرخصی و اعلام مانده مرخصی همکاران

کنترل و محاسبه مرخصی ساعتی کارکنان

تنظیم قراردادها اعم از ( خودرو - اتوبوس – باشگاه - ساختمان های استیجاری و ... )

رسیدگی و تایید سند های کارپردازی و آماده ساززی جهت ارسال به مالی برای پرداخت

تنظیم استعلا م ها - مناقصه ها با شرکت های مختلف جهت انعقاد قراردادها و انجام سرویس های مختلف

صدور حکم ماموریت برای کارکنان ( علمی - اداری ) بر اساس مجوز

رسیدگی و نظارت بر امورات داخلی ساختمان

پیوندها