1396/07/01
دسترسی سریع
آب و هوا

امروز


قرض الحسنه قدس

شرایط دریافت وام:

- صندوق قرض الحسنه قدس یک صندوق داخلی دانشگاه جهت پرداخت وام ضروری به دانشجویان می باشد.

- مبلغ وام یک میلیون ریال می باشد.

 - حق عضویت 20000  ریال به شماره حساب 1188 نزد قرض الحسنه قدس ساری به آدرس : ساری خیابان 18 دی موسسه قدس ساری می باشد.

مدارک لازم جهت دریافت وام قدس :

1- چک بانکی ضمانتی به مبلغ یک میلیون ریال ( بدون تاریخ در وجه حامل )

2- فتوکپی کارت دانشجویی وام گیرنده

3- فتوکپی کارت دانشجویی ضامنین.

4- ضامنین دو نفر دانشجو در صورتی که ضامن کسی دیگر نشده باشند.

پیوندها