1396/07/01
دسترسی سریع
آب و هوا

امروز


امور کمیته امداد و بهزیستی

 

کمیته امداد امام خمینی

بیش از 390 نفر از دانشجویان پیام نور مرکز ساری تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) هستندکه از نظر برخورداری از تهسیلات دانشجو در اولویت می باشند.

دانشجویان کمیته امداد جهت دریافت کمک هزینه تحصیل می بایستی گواهی اشتغال به تحصیل ، برگه انتخاب واحد و برگه واریز فیش تسویه مورد تائید امور مالی دانشگاه را به اداره کمیته امداد امام خمینی شهرستان تحویل دهند.

بهزیستی

دانشجویانی که تحت پوشش بهزیستی می باشند جهت رایگان بودن شهریه می بایست گواهی اشتغال به تحصیل ، برگه انتخاب واحد و برگه واریز فیش شهریه مورد تائید امور مالی دانشگاه به اداره بهزیستی شهرستان تحویل نمائید.

پیوندها