1396/07/01
دسترسی سریع
آب و هوا

امروز


امور شاهد و ایثارگر

شرایط دریافت تخفیف:

- آن دسته از دانشجویان شاهد و ایثار گر می توانند از تخفیف شهریه استفاده کنند که شامل گروه های زیر باشند .

گروه 1 : فرزند شهید ، جانبازان 70% و همسر و فرزند آنها

گروه 2 : آزاده و همسر و فرزند آنها ، جانباز 50 تا 69 درصد و همسر و فرزند آنها ، جانبازان 25 تا 49 درصد.

گروه 3 : همسر و فرزند جانبازان 25 الی 49 درصد.

پیوندها