1396/07/01
دسترسی سریع
آب و هوا

امروز


اهداف دانشگاه

 

هدفهاي مهم دانشگاه

v       همگاني كردن آموزش عالي و ارتقاي سطح علمي و فرهنگي جامعه

v       تسهيل دسترسي برابر فرصتهاي آموزش عالي همه وقت

v       كاستن از محدوديتها و فراهم آوردن امكان ادامه تحصيلات دانشگاهي براي علاقه مندان، به ويژه در مناطق محروم.

v       فراهم آوردن زمينة استفاده از امكانات بالقوه، كه در نظام آموزشي متعارف كمتر به كار گرفته مي‌شود.

v       تربيت بخشي از نيروهاي متخصص مورد نياز جامعه

v       اهتمام به گسترش مرزهاي دانش، به منظور دستيابي به نظريه‏هاي جديد علمي و توليد علم

v       مشاركت در حل معضلات اجتماعي

v       فراهم آوردن امكان دسترسي ايرانيان مقيم خارج از كشور و فارسي زبانان و علاقه مندان به جمهوري اسلامي به آموزشي عالي در اقصي نقاط عالم

 

وظايف اصلي دانشگاه

v       پذيرش و آموزش دانشجو در كلية مقاطع تحصيلي (دكتري، كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني)

v       ايجاد زمينه براي ادامة تحصيل افرادي كه در نظام آموزشي متعارف به سادگي  امكان‏پذير نيست.

v       ايجاد و بهكارگيري نظام آموزش نيمه حضوري مجازي و آموزش از راه دور راديو وتلويزيوني

v       ايجاد زمينه مساعد براي ارتقاي دائمي و به هنگام كردن سطح دانش نيروهاي كارآمد جامعه.

v       ايجاد زمينه‏هاي مناسب براي دستيابي به دانشهاي جديد و توليد علم

v       گسترش سطح دسترسي به آموزش عالي در اقصي نقاط جهان به خصوص براي ايرانيان و فارسي زبانان علاقهمندان به جمهوري اسلامي

v       همكاري در ايجاد زمينه‏هاي مناسب براي مشاركت همگاني در توسعة فرهنگي جامعه و گسترش كمي و كيفي آموزش عالي

 

برنامه هاي آتي دانشگاه در بعد بين المللي

v       پذيرش دانشجوي دانشگاه مجازي به زبان فارسي

v       راه‏اندازي پيام‏نور راديو و تلويزيوني و توسعة آموزش عالي

v       توسعة همكاريهاي بين دانشگاهها و تربيت دانشجوي  تحصيلات تكميلي

v       پذيرش دانشجوي بدون كنكور در واحدهاي برون مرزي، مناطق آزاد تجاري

v       ايجاد شعبات دانشگاه در خارج از كشور با همكاري دانشگاههاي خارجي

 

برنامه هاي ارتقاي كيفي دانشگاه

v       توسعه و گسترش و ارتقاي دوره هاي تحصيلات تكميلي

v       بازبيني كتب و تحول محتوايي كتب در راستاي برنامه ريزي درسي رشتهها و گرايشهاي تحصيلي در مقطع كارشناسي دانشگاه

v       جذب كادر علمي تمام وقت و غير تمام وقت و ارتقاي سطح تحصيلات و مرتبه دانشگاهي آنها

v       اصلاح آيين نامه هاي آموزشي، پذيرش و انتقال دانشجو و آيين نامه فعاليتهاي علمي استادان

v       اصلاح نظام مديريت در دانشگاه پيام نور

v       هويت بخشي به دانشجويان و اعضاي خانواده پيام نور و اعتلاي نام دانشگاه پيام نور در جامعة علمي فرهنگي كشور

v       تلاش براي ايجاد فضايي معنوي تر براي دانشگاهها و تحولات بلند مدت معرفتي ـ فرهنگي دانشگاه  از طريق تحول محتوايي در  رشته هاي علوم اجتماعي و انساني.

v       معيار سازي آزمونهاي ورودي و امتحانات دانشجويان دانشگاه و كاهش عوارض اجراي آزمونهاي غيرمعيار

 

برنامه هاي توسعه كمي دانشگاه

v    استفاده از ظرفيتهاي  آموزش عالي قابل استفاده و اشباع نشدة بخش دولتي، اعم از مراكز آموزشي وابسته به دستگاههاي اجرايي و دانشگاههاي دولتي و بخش خصوصي قابل دسترسي، براي توسعه برنامههاي دانشگاه پيامنور

v       توسعه ظرفيت آموزش الكترونيكي و تكميل دانشستان در مقام  مكمل نظام آموزش نيمه حضوري دانشگاه پيام نور و برپايي دانشگاه مجازي پيام نور

v       استفاده از قابليتهاي راديو و تلويزيون و ماهواره براي آموزش رشته هاي عمومي دانشگاه

v       ايجاد و گسترش رشته هاي جديد علمي در كشور

v       توسعة دوره هاي رشد و تربيت مديران مورد نياز كشور

v       گسترش مراكز  بين المللي و مرزي پيام نور در مناطق آزاد، مناطق مرزي و شعبات خارج از كشور

v       ايجاد دوره ها و مقاطع تحصيلي ويژه براي ساير دانشگاههاي دنيا در حوزه هاي زبان و ادبيات فارسي، فلسفه و الهيات

v       سازماندهي براي ايجاد دانشگاههاي نيمه حضوري استاني

v       برنامهريزي درسي در مقطع كارشناسي، بر مبناي الگوي چند بخشي پودماني به منظور اجراي اقتصادي برنامهها و تسهيل دسترسي همگاني به آموزش عالي در اقصي نقاط كشور

v       تأمين منابع مالي مورد نياز براي طرحهاي توسعهاي ، امور جاري دانشگاه و مديريت مالي بر آن

 

هدف اصلی دانشگاه پیام نور مرکز ساری:

  • -همگانی کردن آموزش عالی وارتقاء سطح علمی و فرهنگی جامعه
  • -تسهیل دسترسی برابر همگان به فرست آموزش عالی در همه جاو همه وقت
  • -کاستن از محدودیت ها و فراهم آوردن امکان  ادامه تحصیلات دانشگاهی برای علاقه مندان به ویژه در مناطق محروم
  • -فراهم آوردن زمینه استفاده از امکانات بالقوه که در نظام آموزشی متعارف کمتر به کار گرفته می شود.
  • -تربیت بخشی از نیرو های متخصص جامعه
  • -اهتمام به گسترش مرز های دانش به منظور دستیابی به نظریه های علمی و تولید علم
  • -مشارکت در حل معضلات اجتماعی.
پیوندها