1396/07/01
دسترسی سریع
آب و هوا

امروز


نگهبانی

کنترل ورود و خروج کلیه کارکنان ( علمی و اداری )، ارباب رجوع و دانشجویان

تذکر به مراجعین محترم جهت حفظ شئونات اسلامی

کنترل دقیق ساختمان و محوطه بعد از ساعت اداری و حفظ امنیت اموال دانشگاه

کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه غیر دولتی

کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه دولتی با مجوز

پیوندها